Home > The real-life story of IPS Officer Manoj Kumar Sharma and IRS Officer Shraddha Joshi.

The real-life story of IPS Officer Manoj Kumar Sharma and IRS Officer Shraddha Joshi.

The real-life story of IPS Officer Manoj Kumar Sharma and IRS Officer Shraddha Joshi.

DRAMA

The true account of IRS Officer Shraddha Joshi and IPS Officer Manoj Kumar Sharma.

Cast : Vikrant Massey, Priyanshu Chatterjee, Anant Joshi, Anshuman Pushkar, Harish Khanna, Sanjay Bishnoi, Sukumar Tudu, Medha Shankar, Suraj Naagar

Director : Vidhu Vinod Chopra

Producer : Vidhu Vinod Chopra

Writers : Vidhu Vinod Chopra, Jaskunwar Kohli, Anurag Pathak, Aayush Saxena

Music Director : Vidhu Vinod Chopra

Cast : Vikrant Massey, Priyanshu Chatterjee, Anant Joshi, Anshuman Pushkar, Harish Khanna, Sanjay Bishnoi, Sukumar Tudu, Medha Shankar, Suraj Naagar

Director : Vidhu Vinod Chopra

Producer : Vidhu Vinod Chopra

Writers : Vidhu Vinod Chopra, Jaskunwar Kohli, Anurag Pathak, Aayush Saxena

Music Director : Vidhu Vinod Chopra

VIDEOS